top of page

Kallelse till årsstämman 2023

Tid: Lördag 2023-06-10 kl 16:00

Plats: Gården, Surbrunnsgatan 5.

Vid dåligt väder: Pixies lägenhet, Surbrunnsgatan 5, 2 tr.


DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordningen

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Föredragning av årsredovisning

 9. Föredragning av revisionsberättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 13. Val av revisorer och revisorsuppleant

 14. Val av valberedning för nästa år

 15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år

 16. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande år

 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 18. Övriga ärenden

 19. Avslutande

Välkomna!


Styrelsen brf Trasten 10

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Hämta upp brandvarnare!

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

Info från styrelsen

Källaren/Förråd: Notera att källaren är gammal och har en viss fuktighet, så var därför försiktig med att förvara dyrbara föremål i ditt förråd. Hisskorg - Vid flytt av möbler eller annat skrymmande i

Comments


bottom of page